Birimler ve Hizmetler

KARAMAN OSB SU BİRİMİ


Bölgemiz su ihtiyacını yeraltı su kaynaklarından karşılamaktadır. 5000 ton kapasiteli su deposuna su veren 5 adet su kuyumuz mevcut olup 3 tanesi sürekli çalışmakta diğer ikisi ihtiyaç olması halinde devreye alınmaktadır. Ayrıca ilimizin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Karaman Belediyesi tarafından ibrala barajından alınarak bölgemiz içerisinden geçen su hattından, bölgemize de 90 lt/sn su verilmesi planlanmıştır.

Bölgemiz içerisinde bulunan parsellerin tamamına su hattımız ulaştırılmış olup sistemimizden su alan 130 adet  su abonemiz bulunmaktadır.

– 2013 yılı toplam su tüketimi : 285.845 m3

– 2014 yılı toplam su tüketimi : 376.507 m3

– 2015 yılı toplam su tüketimi :373.048 m3

– 2016 yılı  onbir aylık su tüketimi : 343.523 m3

KARAMAN OSB DOĞALGAZ BİRİMİ

Organize Sanayi Bölgemizde doğalgaz 2004 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bölgemiz doğalgaz ihtiyacını BotaşBoru Hatları ile Petrol Taşıma  A.Ş den karşılamaktadır.

İlk defa 2003 yılında ihale edilerek yapılan doğalgaz dağıtım hatlarına ilaveten dönem dönem müdürlüğümüz imkanları ile yeni hatlar yapılarak bölgemizin %90 lık kısmına doğalgaz ulaştırılmıştır. Bölgemiz içerisinde 23,468 mt si polietilen ve 8,080 mt si çelik olmak üzere toplam 31,548 mt doğalgaz dağıtım hattımız bulunmakta olup sistemimizden doğalgaz alan 71 adet abonemiz mevcuttur.

*2012  yılı toplam doğalgaz tüketimi : 36,212,298 sm3

*2013 yılı toplam doğalgaz tüketimi :  42,863,297 sm3

*2014 yılı toplam doğalgaz tüketimi :  41,822,462 sm3

*2015 yılı toplam doğalgaz tüketimi : 39,200,333 sm3

*2016 yılı  onbir aylık doğalgaz tüketimi : 33.377.814 sm3

KARAMAN OSB KANALİZASYON BİRİMİ

Mevcutta bulunan kanalizasyon hatlarının yetersiz kalması ve  hatların faydalı ömrünü tamamlamasından dolayı 1455 mt yeni hat yapılmıştır.

*Kollektör Hattı: 5,121 mt

*Şebeke Hattı:    17,518 mt

*Toplam Hat:     22,639 mt

KARAMAN OSB ÇEVRE BİRİMİ

Çevre Birimi olarak işletmelerimizin ihtiyacı olan Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesini hazırlamak, Ön Atıksu Arıtma Tesisi Projelerini onaylamak, Atıksu Arıtma Tesisi altyapı katılım paylarını takip etmek ve güncellemek (Debi-Kirlilik yükleri ve arsa büyüklüklerine göre oranlanmış).

KARAMAN OSB LABARATUVAR BİRİMİ

Çevre Analiz Laboratuvarımızda Atıksularda; pH, Sıcaklık, İletkenlik, Askıda Katı Madde (AKM), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Yağ-Gres, Atıksulardan Numune Alma parametrelerinde akreditasyon çalışmaları  son aşamaya gelmiştir. Aynı zamanda bölge işletmelerimize yönelik atıksu analizlerimiz devam etmektedir.

KARAMAN OSB İTFAİYE BİRİMİ


Karaman itfaye birimi kendi birmini oluşturarak 2 adet itfaye aracı ve 6 personelle hizmet vermektedir.

KARAMAN OSB KREŞ HİZMETİ

OSB içerisinde 75 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüzbakımevi hizmet vermeye devam etmektedir.

KARAMAN İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞGEM)


İŞGEM NEDİR?

Yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekleyen, kolaylaştıran, İş Geliştirme Merkezleri yani İŞGEM’ler; bünyesinde barındırdığı işletmelere; işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim, uygun koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak onları beslemek amacıyla kurulan ve işletilen; İnkübatör, İşletme Kuluçkası, KOBİ Fidanlığı, Hızlandırıcı olarak da adlandırılan yeni bir iş kurma, kalkınma ve istihdam modeli ve merkezleridir.

KARAMAN İŞGEM

Karaman İŞGEM’in 2017 Yılı Nisan ayında açılması ve faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

KARAMAN TEKNOPARK


TEKNOPARK NEDİR?

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde; araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değerli ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

KARAMAN TEKNOPARK

Karaman TEKNOPARK’ın kuruluş, plan ve proje çalışmaları devam etmektedir.

Yeşil OSB


En Çevreci OSB olma hedefimiz için Yeşil OSB projesi kapsamında bu yıl 26.500 adet ağaç (karaçam, yayılıcı ardıç, sedir, çınar, mavi selvi, yeşil selvi, çınar, at kestanesi, iğde ve Akasya ağaçları) dikilmiştir. Yeşil O.S.B. Projesi Sanayicilerimizin Karbon Emisyonu hesaplanarak KYOTO protokolü hesaplarına göre ağaçlandırma yapılmaktadır.Zemini taş olan kısımlara toprak çekilerek, 15000 adet yeni fidan dikilmiştir.

Karaman Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ)


Türkiye’nin ekonomik açıdan rekabet gücünü artırması, açık bir şekilde teknolojik yeniliklere hazırlıklı olması ve Ar-Ge ve teknoloji alanlarında yenilikçi unsurlar barındırması ile mümkün olacaktır.

Son yıllarda, ülkemiz ekonomisi büyürken diğer yandan cari açığın büyümesi, büyük ölçüde üretimin ve ihracatın, ithalat bağımlılığındaki yapısal artıştan kaynaklanmaktadır. Özellikle geleneksel sanayi sektörlerinde yaşanan ihracatın yerini ithalatın alması eğilimi, Türkiye’nin rekabet gücü ile ilgili temel sorunların önemli bir işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık Ar-Ge, yenilikçi ve teknoloji temelli sanayi sektörlerinin hem istihdam yaratmada hem de üretkenliği artırmada önemli bir rolü olduğu bilinmektedir.

Üniversitelerdeki mevcut bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücü ile sanayinin mevcut tecrübesi ve finansal gücünün bir sistem dâhilinde birleştirilmesi gereklidir. Bu çerçevede; Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla düşük ve orta-düşük teknolojili ürünlerin ve üretim yöntemlerinin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ve süreçlere evrilmesi sağlanarak, katma değeri yüksek ürün ve hizmetler üretilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanarak, Yüksek Planlama Kurulu’nun 18/06/2015 tarihli ve 2015/28 sayılı kararı ile onaylanmış ve 27/06/2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu planda yer alan eylemde; Valilikler bünyesinde yerel idareciler, üniversite temsilcileri, Teknoloji Bölgesi temsilcileri, Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf Odaları, Organize Sanayi Bölgesi temsilcilerinin katılımıyla bütün illerde KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulların oluşturulması faaliyetinin yer alması üzerine “Karaman KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu” 18/11/2015 tarihindeki Valilik onayı ile faaliyetlerine başlamıştır.